Home

Generalforsamling 2021

HERLOVIANERSAMFUNDETS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

finder sted

Mandag den 14. marts 2022 kl. 18.00

På adressen

Nørrebro Bryghus, Ryesgade 3, 2200 København N

Aftenens program

  1. Generalforsamling
  2. Indlæg
  3. Let traktement inkl. 1 øl/vand for kr. 100 – medbringes i kontanter
  4. Socialt samvær
Dagsordenen for generalforsamlingen – jf. vedtægterne
  1. Valg af dirigent

  2. Formandens beretning, herunder Herlovianersamfundets Legater

  3. Forelæggelse af regnskabet for det forudgående regnskabsår (2021) til godkendelse

  4. Forslag til kontingent for det næstfølgende regnskabsår (2023) og forelæggelse af budget for det regnskabsår (2022), hvori generalforsamlingen afholdes

  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

  6. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed.

Yderligere information