Home

Vedtægter

Herlovianersamfundets vedtægter gældende fra 10. marts 2015 i pdf udgave 

 

Vedtægter for Herlovianersamfundet

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Herlovianersamfundet. Herlovianersamfundet er hjemmehørende i den til enhver tid værende Formand for Herlovianersamfundets bopælskommune.

§ 2. Formål

Herlovianersamfundets formål er i uprioriteret rækkefølge:

a. At fungere som støtteforening for Herlufsholm Skole og herunder at samarbejde virtuelt gennem det af Herlovianersamfundet og Skolen skabte elektroniske netværk, pt. kaldet Herlovianer-nettet.

b. Gennem Herlovianersamfundets legater at yde støtte til den nedenfor i § 9 omhandlede personkreds og formål.

c. Gennem sociale netværk, herunder afholdelse af fester, at udvikle fællesskab mellem gammelherlovianere og medlemmer af Herlovianersamfundet (networking).

d. At udgive et medlemsblad og/eller nyhedsbreve med indlæg og artikler om henholdsvis Herlovianersamfundet og Herlufsholm Skole.

§ 3. Medlemmer

Som medlemmer kan optages enhver, der har været discipel på Herlufsholm Skole, uanset om vedkommende er dimitteret fra Skolen, samt endvidere enhver, der har og/eller har haft en varig tilknytning til Skolen, enten som ansat, eks. som hører og/eller som medlem af Skolens bestyrelse.

§ 4. Generalforsamling

Herlovianersamfundets højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
Generalforsamlingen indkaldes via Herlovianeren og/eller på Herlovianersamfundets hjemmeside med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Forelæggelse af regnskabet for det forudgående regnskabsår til godkendelse

4. Forslag til kontingent for det næstfølgende regnskabsår og forelæggelse af budget for det regnskabsår, hvori generalforsamlingen afholdes

5. Valg af formand, jfr. § 6 og af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

6. Valg af revisor, decisor og suppleanter

7. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed.

 

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinære generalforsamlinger, der indvarsles på den i § 4 nævnte måde, kan indkaldes af bestyrelsen eller på begæ- ring af 25 medlemmer.

§ 6. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af mindst 5, højst 7 medlemmer, hvoraf et juniormedlem vælges fra en af de 5 yngste studenterårgange. Formanden vælges af den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen, og de andre medlemmer ligeledes for 2 år ad gangen, således at der hvert år afgår en halvdel af bestyrelsen. Afgående bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.
Bestyrelsen kan tillige overfor generalforsamlingen indstille, at der vælges en kommitteret. Foruden bestyrelsen vælger generalforsamlingen en revisor samt en suppleant for denne. Med henblik på en forligsmæssig løsning af tvister i tilfælde af stor uenighed i bestyrelsen vælger generalforsamlingen en decisor samt en suppleant for denne. Hvis bestyrelsen eller mindst 5 medlemmer forlanger det, skal afstemningen foregå skriftligt. 

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og kasserer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer inkl. formanden og i dennes forfald næstformanden er tilstede. Formandens eller i dennes forfald næstformandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed.

§ 7. Økonomi

Kontingentet for det efterfølgende kalenderår fastsættes på den ordinære generalforsamling. I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling anføres bestyrelsens forslag til det efterfølgende års kontingent.
For de 8 yngste årgange er kontingentet halvdelen af det kontingent, der gælder for de øvrige medlemmer. Pensionister, hvorved forstås medlemmer, der er over 70 år, kan ansøge om at få reduceret kontingentet.
Har et medlem ikke betalt kontingent efter 2 skriftlige påkrav ud over selve kontingentopkrævningen, betragtes medlemmet som værende udtrådt. Bestyrelsen kan udnævne kontingentfrie æresmedlemmer. Der opkræves kontingent én gang årligt inden udgangen af januar. Et medlem kan fritages for at betale det årlige kontingent mod i stedet at betale et engangskontingent.
Dette beregnes ved at multiplicere det gældende årskontingent med 30 minus ⅓ af medlemmets alder. Et sådant engangskontingent tilbagebetales ikke ved eventuel udtræden og/eller ved Herlovianersamfundets opløsning. Herlovianersamfundets regnskabsår er kalenderåret.
Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. Regnskabet skal være revideret inden den ordinære generalforsamling.

§ 8. Tegning

Herlovianersamfundet tegnes af formanden sammen med enten næstformanden eller kassereren og i tilfælde af formandens forfald af næstformanden og kassereren.

§ 9. Understøttelsesvirksomhed

Herlovianersamfundet yder enten selv eller gennem Herlovianersamfundets legater støtte til:
1. Trængende studerende fra Herlufsholm Skole.
2. Gammelherlovianere samt efterladte ægtefæller og/eller børn efter afdøde Herlovianere, som er i trang.
3. Udgivelse af litterære og/eller videnskabelige værker af en herlovianer.
4. Andre formål der falder ind under Herlovianersamfundets virke

§ 10. Samfundets formue

Den del af Samfundets formue, der ikke indgår i den almindelige drift, skal være anbragt på en efter bestyrelsens skøn betryggende måde. Værdipapirer skal være deponeret i et anerkendt pengeinstitut og/eller kreditinstitut. Formue, renter og kapitalafkast skal af bestyrelsen anvendes med henblik på opfyldelse af Herlovianersamfundets formål.
Bestyrelsen kan antage lønnet medhjælp med henblik på Herlovianersamfundets administration.

§ 11. Vedtægtsændringer og opløsning

Vedtægtsændringer og spørgsmål om Herlovianersamfundets opløsning kan foretages, når mindst ⅛ af Herlovianersamfundets medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, er til stede, og mindst ⅔ af disse stemmer for forslaget. Skulle der på den pågældende generalforsamling ikke være et så stort antal til stede, men har dog ⅔ af de fremmødte stemt for forslaget, indkaldes snarest muligt til en ny generalforsamling med mindst 14 dages varsel, på hvilken generalforsamling ⅔ af de afgivne stemmer, uden hensyn til antallet af de mødende, skal stemme for forslaget, for at forslaget/forslagene er gyldigt vedtaget. For det tilfælde, at Herlovianersamfundet opløses, overføres Herlovianersamfundets eventuelle nettoformue efter bestyrelsens bestemmelse, enten til Skolen til brug for moderationer eller til Herlovianersamfundets legater.

 

Således vedtaget på Herlovianersamfundets generalforsamling den 10. marts 2015 og på den ekstraordinære generalforsamling den 16. april 2015.

Vedtægter - tidligere, gældende til 9. marts 2015

Herlovianersamfundets vedtægter gældende fra 10. marts 2015 

 

Vedtægter for Herlovianersamfundet gældende til den 9. marts 2015

§ 1.

Enhver, der har været discipel på Herlufsholm (selvom han ikke er dimitteret derfra), der er eller har været lærer ved skolen, eller som står eller har stået i embedsforhold til stiftelsen, har adgang til at indtræde som medlem i Herlovianersamfundet.

Forhenværende disciple må dog være fyldt 16 år inden optagelsen.

§ 2.

Samfundets bestræbelser går ud på at bevare den kærlighed, hvormed herlovianere omfatter den fælles fostermoder, og det bånd, der i barndommen knyttede dem så broderligt sammen. Der er derfor samfundets opgave dels at komme trængende kammerater til hjælp, dels at vedligeholde og udvikle medlemmernes tilknytning til hinanden.

§ 3.

Understøttelse kan tildeles såvel ældre som yngre herlovianere enten som gaver eller som lån. Gaver ydes som hjælp til at påbegynde eller fortsætte studeringen eller skaffe adgang til en livsstilling og endvidere til herlovianere, der ved alderdom, sygdom eller på anden måde er kommet i trang. Lån ydes rentefrit, men sikres ved kaution eller på anden betryggende måde.

Fremdeles kan samfundets midler anvendes til afholdelse af generalforsamlinger og møder i selskabeligt øjemed og til udgivelse af litterære arbejder eller lignende, der har interesse for herlovianere. Bestyrelsen kan endvidere udgive et medlemsblad, der tilstiles medlemmerne gratis, samt afholde de til inkassation af medlemsbidrag, tryksager m.v. fornødne udgifter.

§ 4.

Kontingentet for det efterfølgende kalenderår fastsættes ved hvert års generalforsamling. I indkaldelserne til ordinær generalforsamling anføres bestyrelsens forslag om kontingentets størrelse for det efterfølgende regnskabsår.

Forslag om ændringer på mere end 25% af det sidst gældende kontingent skal dog behandles efter samme regler, som gælder for lovændringer.

Forslag om mindre ændringer end nævnt i stk. 2 kan stilles på og gyldigt vedtages af generalforsamlingen.

For de 8 yngste årgange er kontingentet halvdelen af det kontingent, der gælder for de øvrige medlemmer.

Pensionister, som ønsker det, kan betale det foran nævnte reducerede kontingent.

Har et medlem ikke betalt kontingent, efter at han 3 gange er blevet anmodet herom, betragtes han som udtrådt, medmindre bestyrelsen træffer anden bestemmelse.

Når økonomiske forhold taler derfor, kan bestyrelsen dels indrømme hel eller delvis kontingentfritagelse for en begrænset periode eller for stedse, og dels eftergive eventuelle restancer.

Årskontingent opkræves hvert år i januar måned

§ 4a.

Ethvert medlem kan fritages for at betale det årlige kontingent mod i stedet at betale en eengangskontingent. Dette beregnes ved at multiplicere det gældende årskontingent med 30 minus en tredjedel af medlemmets alder.

Sådanne kontingenter tilbagebetales ikke ved eventuel udtræden.

Generalforsamlingen kan efter samme regler som for lovændringer i tilfælde af væsentlige og ekstraordinære ændringer i aktivitetsniveau, skatteregler, renteniveau eller inflationsniveau beslutte dertil svarende hel eller delvis genindtræden af kontingentpligten.

§ 5.

Den del af samfundets formue, der ikke indgår i den almindelige drift, skal være anbragt i børsnoterede obligationer eller på anden efter bestyrelsens skøn lige så betryggende måde. Værdipapirerne skal være deponerede i et anerkendt pengeinstitut.

Samfundets formue, renter og kapital samt øvrige indtæger kan af bestyrelsen anvendes til fremme af Herlovianersamfundets formål.

§ 6.

Bestyrelsen består af mindst 5, højst 7 medlemmer, hvoraf det ene på valgets tidspunkt skal henhøre til de 5 yngste årgange. Formanden vælges af den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen, og de andre medlemmer ligeledes for 2 år ad gangen, således at der hvert år afgår halvdelen. Afgåede bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.

Foruden bestyrelsen vælger generalforsamlingen en revisor og en decisor samt suppleanter for samme.

Hvis bestyrelsen eller mindst 5 medlemmer forlanger det, skal afstemningen foregå skriftligt.

Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand, en kasserer og en sekretær.

Bestyrelsen bestemmer i øvrigt selv sin forretningsorden og er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer, inkl.. formanden eller næstformanden, er til stede. Den fungerende formands stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed.

§ 7.

Hvert år før 1. april afholdes den ordinære generalforsamling, hvortil indvarsles en gang i "Berlingske Tidende", medmindre bestyrelsen træffer bestemmelse om, at generalforsamlingens afholdelse bringes til medlemmerne på anden måde.

§8.

På generalforsamlingen, der med simpel majoritet vælger en dirigent, afgiver bestyrelsens formand beretning om samfundets virksomhed i det forløbne år og om, hvad der i øvrigt er foregået af interesse for herlovianere.

Kassereren fremlægger til godkendelse eller anden beslutning samfundets og de under samme hørende legaters regnskaber samt statusoversigt.

§ 9.

Ethvert forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal så vidt muligt dels indsendes til formanden 3 uger før generalforsamlingen, dels publiceres i Herlovianeren forud for generalforsamlingen.

Vedtages et forslag, som ikke var indsendt til formanden og ej heller publiceret i Herlovianeren, kan 5 deltagere på selve generalforsamlingen eller bestyrelsen inden for de følgende 14 dage kræve forslagets vedtagelse udsat. I så fald skal bestyrelsen fremlægge forslaget i førstkommende udgave af Herlovianeren og sammesteds indkalde til endelig afgørelse ved ekstraordinær generalforsamling.

Krav om udsættelse kan dog ikke stilles for beslutninger om mindre kontingentændringer iflg. § 4., stk. 3 samt om valg af formand og bestyrelse.

§ 10.

Generalforsamlingen er, når lovlig indvarsling har fundet sted, beslutningsdygtig uden hensyn til, hvor mange medlemmer der er mødt.

Alle beslutninger tages med simpel stemmeflerhed af de tilstedeværende. Afgives lige mange stemmer for og imod et forslag, er det forkastet.

For så vidt et forslag går ud på forandring af lovene eller samfundets opløsning, kræves der dog, at mindst 1/8 af samfundets medlemmer der ikke er i kontingentrestance er til stede, og af af disse mindst 2/3 stemmer for forslaget. Skulle på den pågældende generalforsamling et så stort antal ikke være til stede, men har dog 2/3 af de mødende stemt for forslaget, sammenkaldes snarest muligt ny generalforsamling med 14 dages varsel, og på den skal beslutningen gyldigt kunne vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af de mødende medlemmer.

§ 11.

Ekstraordinære generalforsamlinger, der indvarsles på den i § 7 nævnte måde, kan indkaldes af bestyrelsen eller på begæring af 25 medlemmer.

§ 12.

Senest 14 dage efter afholdelsen af en generalforsamling kan bestyrelsen bestemme eller mindst 25 medlemmer fremsætte krav om, at en forhandlingsgenstand, som har været under afstemning på generalforsamlingen, gøres til genstand for urafstemning blandt samfundets medlemmer. Urafstemning med hensyn til valg ifølge § 6 kan dog ikke finde sted.

Urafstemning skal ske snarest muligt. På stemmesedlerne skal afstemningstemaet angives på samme måde som på generalforsamlingen. For at en stemmeseddel skal være gyldig, skal den være underskrevet af det pågældende medlem personligt samt være bestyrelsen i hænde inden en af denne fastsat frist, der ikke må overstige 3 uger fra udstedelsens dato at regne. Medlemmerne i udlandet kan dog i stedet for benytte stemmeseddel afgive svar telegrafisk eller pr. telefax.

Seneste vedtægtsændringer:
Ordinære generalforsamling den 18. marts 1997 &
Ekstraordinære generalforsamling den 6. maj 1997.

Indmeldelse

Her kan du kan melde dig ind i Herlovianersamfundet

Indbetaling kan ske ved direkte indbetaling til Herlovianersamfundet:

Herlovianersamfundet
v/ Janni Zacho
Herlufsholm Allé 170,
4700 Næstved
BG girokonto 9570 607-9490.
Fra udlandet: giro IBAN DK47 3000 0006 079490

indeholdende navn, medlemsnummer, årgang, e-mail og formål.

 

Du vil snarest modtage et giroindbetalingskort.

Årgang '05 - '12: 205 kr.

Andre: 410 kr.

 

Engangskontingent

Alder
 
indtil 20 år 9.800 kr.
21-25 år 9.100 kr.
26-30 år 8.400 kr.
31-35 år 7.800 kr.
36-40 år 7.100 kr.
41-45 år 6.400 kr.
46-50 år 5.800 kr.
51-55 år 5.000 kr.
56-60 år 4.400 kr.
61-65 år 3.700 kr.
66-70 år 3.000 kr.
71-75 år 2.400 kr.
76-80 år 1.700 kr.
- Derefter efter behag
 


Med venlig hilsen
Herlovianersamfundets medlemsliste
v/ Janni Zacho
Herlufsholm Allé 170
4700 Næstved

 

Links

 

 

Herlufsholm Kostskole http://www.herlufsholm.dk/

Soransk Samfund         http://www.soransksamfund.dk/

Tivolihallen                    http://www.tivolihallen.dk/

Moltkes Palæ                 http://www.moltkes.com/

Langelinie Pavillonen   http://www.langelinie.dk/

Herlufsholm Kirke        http://www.herlufsholmkirke.dk/

Herlufsholm Sogn        http://www.sogn.dk/herlufsholm/

Næstved kommune     http://www.naestved.dk/

Manuskriptvejledning – Herlovianeren

Redaktionsudvalget har lavet denne vejledning for at gøre det lidt lettere for dig som forfatter – og lidt lettere for os som redaktion.

Herlovianeren bringer informationer om Herlovianersamfundets aktiviteter, nyheder fra Skolen - samt spændende artikler og indlæg fra gammelherlovianere.  Du kan se de udgivne eksemplarer her når du er logget ind.

Herlovianeren udsendes til Herlovianersamfundets medlemmer, Skolens lærere samt 3. g’erne.

Herlovianeren udkommer 4 gange årligt i marts, juni, oktober og december.

Der er deadline for aflevering af artikler og indlæg:

• Herlovianeren 1 - 15. januar

• Herlovianeren 2 - 15. april

• Herlovianeren 3 - 15. august

• Herlovianeren 4 - 15. oktober

 

Målgruppen er bred, men vi har alle en fælles baggrund på Skolen – tænk på det, når du skriver

Redaktionen tager med udstrakt hånd og varm tak imod dine indlæg og artikler. Du kan skrive om alt fra din skoletid, dit studie, dit arbejde, dine rejser, litteratur med relation til Skolen, anmeldelse af herlovianerrelaterede bøger, en jordomrejse, gengivelse af din oldefars dagbogsnotater fra ’dengang på Skolen’ - kort sagt alt, som du selv måtte mene, er interessant for yngre og ældre medlemmer af Herlovianersamfundet at læse.

Har du en idé til en artikel, skal du ikke holde dig tilbage, men kontakte redaktionen. Vi hjælper dig gerne med vinklinger, idéer til overskrifter m.v.

Til hver artikel er det relevant, at der medfølger et miniCV og et portrætfoto/forfatterfoto. 

Refereres der til andre medier, skal der angives kildemateriale.

Medsendes professionelle fotos og figurer, skal disse være forsynet med fotografens og grafikerens navn - samt en tilladelse fra disse til at Herlovianeren må anvende dem.

Alle fotos, figurer m.v. skal fremsendes elektronisk i høj opløsning (ikke fra nettet eller indlagt i fx et worddokument).

Det færdige manuskript

Dit manuskript gennemgås af redaktionen, som primært foretager en overordnet korrektur.

Hvis der foretages væsentlige ændringer og/eller forkortelser, fremsendes din artikel til dig til godkendelse og drøftelse.

For god ordens skyld, skal det oplyses, at Herlovianersamfundets bestyrelse og redaktion arbejder frivilligt og ulønnet - og har desværre ikke mulighed for at honorere forfatterne.

Kontakt til redaktionsudvalget

Kontakt til redaktionsudvalget

Nicolai Frederik Bonnén Rossen (’06) –   Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Christian de Jonquières (’68) –   Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Erik Gjøe Geleff (’49) –   Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  /   Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Jonas Bruun (’06) –   Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kontakt til Personaliaredaktøren

Svend Bahn Sanger (’74) –   Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

HERLUFSHOLM-FONDEN

STØT HERLUFSHOLM-FONDEN OG BYGGERIET PÅ HERLUFSHOLM

Bidrag i alle størrelser er velkomne og nødvendige

Herlufsholm-Fonden medvirker til indsamling af støtte til byggeriet på Herlufsholm. Herlufsholm-Fonden har godkendelse fra SKAT, så bidrag til Fonden er fradragsberettigede for giver. Fradragsretten forudsætter fra og med 2012 ikke længere, at der ydes et bidrag på mindst kr. 500, og man kan i 2012 (som i 2011) maksimalt fratrække 14.500 kr.

Det er imidlertid en forudsætning for bevarelse af fradragsretten, at Fonden modtager et stort antal bidrag, i gennemsnit ca. 100 om året. Dette har Herlufsholm-Fonden meget svært ved at opnå.

Beløb kan indbetales til Danske Bank: Reg. nr. 4180, kto. nr. 4180 568 123. Swift: DABADKKK, Iban: DK6730004180568123.

Fra og med indkomståret 2012 kan (i modsætning til i 2011) en gave fradrages, uanset at det samlede gavebeløb ikke overstiger 500 kr.
Det er ikke et krav, at alle bidrag er over grænsen for fradragsret, små bidrag tæller også med i statistikken.
Vi har brug for mange bidrag for at bevare vores fradragsret, og vi tager derfor meget gerne imod bidrag i alle størrelser.
Medmindre andet anføres i forbindelse med indbetalingen, vil fondsbestyrelsen anse alle bidrag for at være bidrag til byggeriet på Herlufsholm.
Yderligere oplysninger kan fås hos Herlufsholm-Fondens formand, Jesper Rothe (’75), Bech-Bruun, tlf. 72 27 00 00 Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Underkategorier

Yderligere information