Vedtægter - tidligere, gældende til 9. marts 2015

Herlovianersamfundets vedtægter gældende fra 10. marts 2015 

 

Vedtægter for Herlovianersamfundet gældende til den 9. marts 2015

§ 1.

Enhver, der har været discipel på Herlufsholm (selvom han ikke er dimitteret derfra), der er eller har været lærer ved skolen, eller som står eller har stået i embedsforhold til stiftelsen, har adgang til at indtræde som medlem i Herlovianersamfundet.

Forhenværende disciple må dog være fyldt 16 år inden optagelsen.

§ 2.

Samfundets bestræbelser går ud på at bevare den kærlighed, hvormed herlovianere omfatter den fælles fostermoder, og det bånd, der i barndommen knyttede dem så broderligt sammen. Der er derfor samfundets opgave dels at komme trængende kammerater til hjælp, dels at vedligeholde og udvikle medlemmernes tilknytning til hinanden.

§ 3.

Understøttelse kan tildeles såvel ældre som yngre herlovianere enten som gaver eller som lån. Gaver ydes som hjælp til at påbegynde eller fortsætte studeringen eller skaffe adgang til en livsstilling og endvidere til herlovianere, der ved alderdom, sygdom eller på anden måde er kommet i trang. Lån ydes rentefrit, men sikres ved kaution eller på anden betryggende måde.

Fremdeles kan samfundets midler anvendes til afholdelse af generalforsamlinger og møder i selskabeligt øjemed og til udgivelse af litterære arbejder eller lignende, der har interesse for herlovianere. Bestyrelsen kan endvidere udgive et medlemsblad, der tilstiles medlemmerne gratis, samt afholde de til inkassation af medlemsbidrag, tryksager m.v. fornødne udgifter.

§ 4.

Kontingentet for det efterfølgende kalenderår fastsættes ved hvert års generalforsamling. I indkaldelserne til ordinær generalforsamling anføres bestyrelsens forslag om kontingentets størrelse for det efterfølgende regnskabsår.

Forslag om ændringer på mere end 25% af det sidst gældende kontingent skal dog behandles efter samme regler, som gælder for lovændringer.

Forslag om mindre ændringer end nævnt i stk. 2 kan stilles på og gyldigt vedtages af generalforsamlingen.

For de 8 yngste årgange er kontingentet halvdelen af det kontingent, der gælder for de øvrige medlemmer.

Pensionister, som ønsker det, kan betale det foran nævnte reducerede kontingent.

Har et medlem ikke betalt kontingent, efter at han 3 gange er blevet anmodet herom, betragtes han som udtrådt, medmindre bestyrelsen træffer anden bestemmelse.

Når økonomiske forhold taler derfor, kan bestyrelsen dels indrømme hel eller delvis kontingentfritagelse for en begrænset periode eller for stedse, og dels eftergive eventuelle restancer.

Årskontingent opkræves hvert år i januar måned

§ 4a.

Ethvert medlem kan fritages for at betale det årlige kontingent mod i stedet at betale en eengangskontingent. Dette beregnes ved at multiplicere det gældende årskontingent med 30 minus en tredjedel af medlemmets alder.

Sådanne kontingenter tilbagebetales ikke ved eventuel udtræden.

Generalforsamlingen kan efter samme regler som for lovændringer i tilfælde af væsentlige og ekstraordinære ændringer i aktivitetsniveau, skatteregler, renteniveau eller inflationsniveau beslutte dertil svarende hel eller delvis genindtræden af kontingentpligten.

§ 5.

Den del af samfundets formue, der ikke indgår i den almindelige drift, skal være anbragt i børsnoterede obligationer eller på anden efter bestyrelsens skøn lige så betryggende måde. Værdipapirerne skal være deponerede i et anerkendt pengeinstitut.

Samfundets formue, renter og kapital samt øvrige indtæger kan af bestyrelsen anvendes til fremme af Herlovianersamfundets formål.

§ 6.

Bestyrelsen består af mindst 5, højst 7 medlemmer, hvoraf det ene på valgets tidspunkt skal henhøre til de 5 yngste årgange. Formanden vælges af den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen, og de andre medlemmer ligeledes for 2 år ad gangen, således at der hvert år afgår halvdelen. Afgåede bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.

Foruden bestyrelsen vælger generalforsamlingen en revisor og en decisor samt suppleanter for samme.

Hvis bestyrelsen eller mindst 5 medlemmer forlanger det, skal afstemningen foregå skriftligt.

Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand, en kasserer og en sekretær.

Bestyrelsen bestemmer i øvrigt selv sin forretningsorden og er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer, inkl.. formanden eller næstformanden, er til stede. Den fungerende formands stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed.

§ 7.

Hvert år før 1. april afholdes den ordinære generalforsamling, hvortil indvarsles en gang i "Berlingske Tidende", medmindre bestyrelsen træffer bestemmelse om, at generalforsamlingens afholdelse bringes til medlemmerne på anden måde.

§8.

På generalforsamlingen, der med simpel majoritet vælger en dirigent, afgiver bestyrelsens formand beretning om samfundets virksomhed i det forløbne år og om, hvad der i øvrigt er foregået af interesse for herlovianere.

Kassereren fremlægger til godkendelse eller anden beslutning samfundets og de under samme hørende legaters regnskaber samt statusoversigt.

§ 9.

Ethvert forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal så vidt muligt dels indsendes til formanden 3 uger før generalforsamlingen, dels publiceres i Herlovianeren forud for generalforsamlingen.

Vedtages et forslag, som ikke var indsendt til formanden og ej heller publiceret i Herlovianeren, kan 5 deltagere på selve generalforsamlingen eller bestyrelsen inden for de følgende 14 dage kræve forslagets vedtagelse udsat. I så fald skal bestyrelsen fremlægge forslaget i førstkommende udgave af Herlovianeren og sammesteds indkalde til endelig afgørelse ved ekstraordinær generalforsamling.

Krav om udsættelse kan dog ikke stilles for beslutninger om mindre kontingentændringer iflg. § 4., stk. 3 samt om valg af formand og bestyrelse.

§ 10.

Generalforsamlingen er, når lovlig indvarsling har fundet sted, beslutningsdygtig uden hensyn til, hvor mange medlemmer der er mødt.

Alle beslutninger tages med simpel stemmeflerhed af de tilstedeværende. Afgives lige mange stemmer for og imod et forslag, er det forkastet.

For så vidt et forslag går ud på forandring af lovene eller samfundets opløsning, kræves der dog, at mindst 1/8 af samfundets medlemmer der ikke er i kontingentrestance er til stede, og af af disse mindst 2/3 stemmer for forslaget. Skulle på den pågældende generalforsamling et så stort antal ikke være til stede, men har dog 2/3 af de mødende stemt for forslaget, sammenkaldes snarest muligt ny generalforsamling med 14 dages varsel, og på den skal beslutningen gyldigt kunne vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af de mødende medlemmer.

§ 11.

Ekstraordinære generalforsamlinger, der indvarsles på den i § 7 nævnte måde, kan indkaldes af bestyrelsen eller på begæring af 25 medlemmer.

§ 12.

Senest 14 dage efter afholdelsen af en generalforsamling kan bestyrelsen bestemme eller mindst 25 medlemmer fremsætte krav om, at en forhandlingsgenstand, som har været under afstemning på generalforsamlingen, gøres til genstand for urafstemning blandt samfundets medlemmer. Urafstemning med hensyn til valg ifølge § 6 kan dog ikke finde sted.

Urafstemning skal ske snarest muligt. På stemmesedlerne skal afstemningstemaet angives på samme måde som på generalforsamlingen. For at en stemmeseddel skal være gyldig, skal den være underskrevet af det pågældende medlem personligt samt være bestyrelsen i hænde inden en af denne fastsat frist, der ikke må overstige 3 uger fra udstedelsens dato at regne. Medlemmerne i udlandet kan dog i stedet for benytte stemmeseddel afgive svar telegrafisk eller pr. telefax.

Seneste vedtægtsændringer:
Ordinære generalforsamling den 18. marts 1997 &
Ekstraordinære generalforsamling den 6. maj 1997.